Dịch vụ Kiểm toán

Kiểm toán Báo cáo tài chính – Kiểm toán hoạt động – Kiểm toán tuân thủ – Kiểm toán nội bộ-Kiểm toán thông tin tài chính.

– Kiểm toán: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản – Báo cáo quyết toán Dự án – Báo cáo quyết toán công trình – Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án.

– Giám định tài chính kế toán – Thẩm tra dự án – Xác định giá trị doanh nghiệp.

Tư vấn về đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, cổ phần hóa, quản lý kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Sản xuất phần mềm, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin.