Dịch vụ đấu giá

Tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật về thi hành án;
Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá;
Tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tài sản thanh lý của doanh nghiệp Nhà nước;
Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước;
Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;
Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường bộ, đường hàng không lưu giữ tại Việt Nam;
Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.